Hanje Hydrotech

  Plot No.2, Gat No. 34,
     Sanjay Industrial Estate
     Madhavnagar, Sangali - 416406

    hanjebrickmachine33@gmail.com

Uttar Pradresh :

  +91 9075013933

Karnatak :

  +91 9075087433

Bihar / Chhattisgarh :

  +91 9075017933

Jharkhand :

  +91 7030142182

Rajsthan :

  +91 7030147167

Maharashtra :

  +91 7030148158 / 9607950786

Haryana :

  +91 7066587979

Odisa :

  +91 7030146196

Madhya Pradesh :

  +91 9552363333

Gujrat :

  +91 7720001117

Assam / West Bengal :

  +91 9552558433

Telangana / Andhra Pradesh :

  +91 9075087233